Wydawnictwo

Nowości

Nauki społeczne na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego | P. Bogdalski; M. Nepelski (red.). | Szczytno, 2014. | BEZPIECZEŃSTWO; NAUKI SPOŁECZNE
cena: 55,00 zł
cena: 33,00 zł
cena: 99,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 32,00 zł
cena: 38,00 zł
cena: 46,00 zł
cena: 13,00 zł
cena: 60,00 zł

J. Gierszewski. Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego

 • Kod: DIFF 020
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: DIFIN SPÓŁKA AKCYJNA
 • Cena: 52,00 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Gierszewski Janusz
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 285
 • ISBN Kod: 9788376417950
 • ISBN: 978-83-7641-795-0
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Gierszewski Janusz
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 285
 • ISBN Kod: 9788376417950
 • ISBN: 978-83-7641-795-0
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Gierszewski Janusz
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Warszawa
 • Rok: 2013
 • ilość stron: 285
 • ISBN Kod: 9788376417950
 • ISBN: 978-83-7641-795-0
 • oprawa: Miękka

Książka powstała w wyniku zapotrzebowania na podręcznik do przedmiotu bezpieczeństwo społeczne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.
Celem tego podręcznika jest zapoznanie studentów z wieloaspektową problematyką bezpieczeństwa społecznego: z podstawowymi zagrożeniami bezpieczeństwa społecznego (problemem biedy, wykluczenia społecznego itp.), rolą administracji publicznej w odniesieniu do prowadzonej polityki społecznej oraz perspektywami poprawy bezpieczeństwa społecznego w Polsce.
Jednym z zadań tej pracy jest wskazanie na rosnące znaczenie bezpieczeństwa społecznego jako składnika bezpieczeństwa państwa (narodowego). W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: jak państwo rozwiązuje liczne problemy związane z bezpieczeństwem społecznym i czy istnieje spójny system bezpieczeństwa w ramach obowiązujących przepisów prawa i przyjętych strategii.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Misiuk – Uniwersytet Warszawski:

Przez wiele lat w badaniach naukowych i literaturze przedmiotu pokutował sposób postrzegania bezpieczeństwa przez pryzmat zagrożeń zewnętrznych oraz wewnętrznych państwa. Umykała zaś dość istotna kwestia społecznego wymiaru bezpieczeństwa.
Książka Janusza Gierszewskiego jest pionierskim przedsięwzięciem na polskim rynku wydawniczym, gdyż stanowi próbę pełnego przedstawienia różnych aspektów bezpieczeństwa społecznego. Autor posiada już ugruntowany dorobek naukowy w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. Od lat w swoich publikacjach podejmuje bowiem ważne i nowe problemy dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym kraju.
Jest to podręcznik skierowany do szerokiego kręgu Czytelników zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa, przede wszystkim do studentów kierunków studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe.

Spis treści:
Wstęp
Rozdział 1
Teoretyczne podstawy systemu bezpieczeństwa
   1.1. Definiowanie i postrzeganie bezpieczeństwa
   1.2. Rodzaje bezpieczeństwa
   1.3. Typologia i składniki bezpieczeństwa
   1.4. System bezpieczeństwa państwa
      1.4.1. Pojęcie, struktury i cele systemu bezpieczeństwa
      1.4.2. Zadania obronne
      1.4.3. Pozamilitarne ogniwa systemu obronności
      1.4.4. Zadania pozamilitarnych ogniw obronnych i ochronnych
      1.4.5. Zadania jednostek samorządu terytorialnego
      1.4.6. Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego
 
Rozdział 2
Istota i zakres bezpieczeństwa społecznego
   2.1. Polityka społeczna
      2.1.1. Pojęcie polityki społecznej
      2.1.2. Zasady i cele polityki społecznej
      2.1.3. Podbudowa teoretyczna polityki społecznej
      2.1.4. Uwarunkowania historyczne polityki społecznej
      2.1.5. Obecne uwarunkowania polityki społecznej
   2.2. Bezpieczeństwo społeczne a polityka społeczna
      2.2.1. Pojęcie bezpieczeństwa społecznego
      2.2.2. Struktura bezpieczeństwa społecznego
      2.2.3. Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego
      2.2.4. Wybrane mierniki rozwoju społecznego
   2.3. Instytucje bezpieczeństwa społecznego
   2.4 Modele polityki społecznej
      2.4.1. Charakterystyka wybranych modeli społecznych
      2.4.2. Modele uniwersalne polityki społecznej
      2.4.3. Model polityki społecznej w Polsce
 
Rozdział 3
Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego
   3.1. Patologie społeczne
      3.1.1. Pojęcie patologii
      3.1.2. Nurty i tendencje sprzyjające patologii społecznej
      3.1.3. Typy patologii społecznych
   3.2. Przestępczość pospolita
      3.2.1. Czynniki wpływające na wzrost przestępczości. Kategorie przestępstw
      3.2.2. Pojęcie przestępstwa i jego pomiar
      3.2.3. Przyczyny przestępczości
      3.2.4. Przestępstwa stadionowe
         3.2.4.1. Przestępstwa stadionowe jako czyny motywowane nienawiścią
         3.2.4.2. O źródłach stadionowej nienawiści
         3.2.4.3. Przestępstwa stadionowe w polskim prawie karnym
   3.3. Ubóstwo
      3.3.1. Definicje ubóstwa
      3.3.2. Przyczyny i pomiar ubóstwa
      3.3.3. Bezdomność
      3.3.4. Polityka demograficzna
   3.4. Migracje
      3.4.1. Definicja i podział migracji
      3.4.2. Migracje zagraniczne Polaków
   3.5. Bezrobocie
      3.5.1. Pojęcie bezrobocia
      3.5.2. Rodzaje bezrobocia
      3.5.3. Przyczyny, skutki i możliwości przeciwdziałania bezrobociu
 
Rozdział 4
Programy i inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa społecznego
   4.1. Profilaktyka społeczna
      4.1.1. Pojęcie profilaktyki społecznej
      4.1.2. Wybrane definicje i poglądy na temat profilaktyki społecznej
      4.1.3. Cele profilaktyki społecznej
      4.1.4. Modele profilaktyczne a rozwiązywanie problemów społecznych
      4.1.5. Etapy i rodzaje działań profilaktycznych
   4.2. Rola administracji publicznej w utrzymaniu bezpieczeństwa społecznego
      4.2.1. Wprowadzenie
      4.2.2. Krajowe programy profilaktyki
      4.2.3. „Razem bezpieczniej” jako przykładowy program profilaktyki społecznej
   4.3. Bezpieczeństwo społeczne a rozwój lokalny
      4.3.1. Pojęcie polityki lokalnej
      4.3.2. Modele rozwoju lokalnego a programy bezpieczeństwa socjalnego
    4.4. Pomoc społeczna
      4.4.1. Pojęcie pomocy społecznej
      4.4.2. Decentralizacja pomocy społecznej
      4.4.3. Istota i zakres pomocy społecznej
      4.4.4. Świadczenia z zakresu bezpieczeństwa socjalnego
      4.4.5. Zadania administracji publicznej z zakresu pomocy społecznej
 
Rozdział 5
Zabezpieczenie społeczne jako element systemu bezpieczeństwa
   5.1. Podstawy zabezpieczenia społecznego
   5.2. Administracja i organizacja zabezpieczenia społecznego
   5.3. Techniki zabezpieczenia społecznego
      5.3.1. Pojęcie zabezpieczenia społecznego
      5.3.2. Technika ubezpieczeniowa
      5.3.3. Technika zaopatrzeniowa
      5.3.4. Technika opiekuńcza
   5.4. Finansowanie zabezpieczeń społecznych
      5.4.1. Metody finansowania zabezpieczeń społecznych
      5.4.2. System emerytalny
      5.4.3. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS)
      5.4.4. Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD)
      5.4.5. Emerytury kapitałowe i IKE jako fi lary ubezpieczenia społecznego
   5.5. Ubezpieczenie społeczne rolników
 
Zakończenie
Bibliografia

Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych | T. Bąk (red.). |
Kraków-Rzeszów-Zamość, 2011. | Bezpieczeństwo Wewnętrzne |
BEZPIECZEŃSTWO
T. Bąk (red.). Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych
44,00 zł
Zasadnicze problemy prawno-organizacyjne bezpieczeństwa masowych imprez sportowych | B. Wiśniewski; R. Socha; M. Gracz. |
Bielsko-Biała, 2010. | PRAWO ; BEZPIECZEŃSTWO
B. Wiśniewski; R. Socha; M. Gracz. Zasadnicze problemy prawno-organizacyjne bezpieczeństwa masowych imprez sportowych
25,00 zł
Zasadnicze normy prawne i administracyjne ochrony granic i kontroli ruchu granicznego : wybór dokumentów| A. Osierda; T. Wojtuszek; R. Gałązkowski (red.).| Bielsko-Biała, 2008. | PRAWO
A. Osierda; T. Wojtuszek; R. Gałązkowski (red.). Zasadnicze normy prawne i administracyjne ochrony granic i kontroli ruchu granicznego : wybór dokumentów
36,00 zł
Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa powszechnego| 
J. Prońko| Bielsko-Biała, 2010| BEZPIECZEŃSTWO; ZARZĄDZANIE
J. Prońko Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa powszechnego
19,00 zł
Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce : Pojęcia-Zagrożenia-System | J. Falecki. | Kielce, 2012. | ZARZĄDZANIE; BEZPIECZEŃSTWO; PRAWO
J. Falecki. Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce : Pojęcia-Zagrożenia-System
36,00 zł
Zarządzanie jakością żywności : systemy, koncpecje, instrumenty | M. Wiśniewska; E. Malinowska. | Warszawa, 2011. | ZARZĄDZANIE; EKONOMIA; BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI
M. Wiśniewska; E. Malinowska. Zarządzanie jakością żywności : systemy, koncpecje, instrumenty
59,00 zł
Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną : wiedza, nowoczesność i tradycja | L. Berliński. | Warszawa, 2012. | ZARZĄDZANIE; RATOWNICTWO
L. Berliński. Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną : wiedza, nowoczesność i tradycja
50,00 zł
Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w bankowości | D. Wawrzyniak | Warszawa, 2002 | BEZPIECZEŃSTWO ; BANKOWOŚĆ ; INFORMATYKA
D. Wawrzyniak Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w bankowości
30,00 zł
50,40 zł