Wydawnictwo

Nowości

Prawo administracyjne | M. Wierzbowski (red.). | Wyd. XII. | Warszawa, 2015. | PRAWO; ADMINISTRACJA
cena: 79,00 zł
cena: 23,00 zł
cena: 44,00 zł
cena: 39,00 zł
cena: 79,00 zł
cena: 28,00 zł
cena: 25,00 zł
cena: 52,50 zł

E. Jasiuk (red.). Jakość działania administracji publicznej, a jakość życia społeczeństwa : wybrane aspekty prawne i społeczne

 • Kod: WSZHR 038
 • Stan: 0
 • Dostępność: Zapytaj o dostępność/ wyczerpane
 • Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Handlowa - Radom
 • Cena: 83,00 zł
 • szt.
 • Poleć produkt
 • Autor: Jasiuk Ewa (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Radom
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 534
 • ISBN: 978-83-62491-18-6
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Jasiuk Ewa (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Radom
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 534
 • ISBN: 978-83-62491-18-6
 • oprawa: Miękka
 • Autor: Jasiuk Ewa (red.)
 • Wyd.: I
 • Miejsce: Radom
 • Rok: 2012
 • ilość stron: 534
 • ISBN: 978-83-62491-18-6
 • oprawa: Miękka

„ Z powyższego przeglądu wyłania się obraz pracy bogatej w różnorodne typy refleksji nad jakością działania administracji i jej wpływem na jakość życia społeczeństwa, w szczególności na obszarze aktywności samorządu terytorialnego i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. W samym tytule pracy sygnalizowany jest jej niepełny zakres przedmiotowy - obejmuje ona jeno wybrane aspekty prawne i społeczne omawianych problemów. W wielu opracowaniach widać konstruktywny niepokój poznawczy, świadomość Autorów, że podjęli się badania materii bardzo złożonej, wymagającej jeszcze dalszych, niejednokrotnie wielodyscyplinarnych studiów. To bardzo cenna zaleta pracy. Jej lektura właśnie inspiruje do dalszych dociekań naukowych, tym bardziej, że niektóre z wypowiedzianych przez poszczególnych Autorów opinii prowokują do podjęcia tak potrzebnej w nauce dyskusji. Pobudzają także do pogłębienia dialogu między przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych, poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące sposobów zapewnienia oczekiwanej jakości działania administracji publicznej. Zastosowane w pracy podejścia badawcze mają w pełni uświadomiony cel praktyczny, a ich nieuchronny eklektyzm jest ceną, którą warto zapłacić uzyskując niesłychanie rozwinięty zespół twierdzeń dotyczących opisywanej rzeczywistości działania administracji publicznej i wskazań-jak wpływ tych działań na jakość życia społecznego udoskonalić. Jest to więc dzieło o wartości znacznie wykraczającej ponad przeciętny poziom produkcji naukowej, godne szerokiego upowszechnienia w środowiskach ludzi zainteresowanych teorią i praktyką publicznego administrowania.”

 

Spis treści:

Część pierwsza
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego, a jakość działania administracji publicznej
Rozdział 1
Stanisław Wójcik, Samorząd terytorialny jako miernik jakości państwa i społeczeństwa
Rozdział 2
Ewa Olejniczak-Szałowska, O potrzebie ochrony prawa do udziału w referendum lokalnym
Rozdział 3
Agata Skorek, Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej
Rozdział 4
Andrzej Pietrych, Odpowiedzialność materialna urzędników za podejmowane decyzje
Rozdział 5
Alina Walenia, Działalność administracji samorządowej Podkarpacia w zakresie podnoszenia konkurencyjności regionu
Rozdział 6
Monika Chlipała, Samodzielność prawotwórcza gminy w zakresie funkcjonowania jednostek
pomocniczych
Rozdział 7
Mariusz Szyrski, Jakość życia mieszkańca gminy – badanie zabezpieczeń normatywnych
Rozdział 8
Małgorzata Ofiarska, Związek jednostek samorządu terytorialnego jako forma współdziałania i potencjalny czynnik dynamizujący rozwój lokalny
Rozdział 9
Bogusław Przywora, Konstytucyjna zasada neutralności politycznej urzędników służby cywilnej
Rozdział 10
Izabela Seredocha, Kultura organizacyjna jednostek administracji samorządowej w ocenie pracowników samorządowych
Rozdział 11
Tomasz Śmietanka, Polityka społeczna gminy w opinii respondentów na przykładzie gmin: Grójec, Kozienice, Szydłowiec – wybrane aspekty
Rozdział 12
Zbigniew Kopacz, Skutki prawne publikacji aktów prawa miejscowego
Rozdział 13
Maksym Ferenc, Reforma administracji publicznej na Ukrainie – założenia oraz realizacja
Rozdział 14
Ewa Jasiuk, Wznowienie postępowania administracyjnego jako proceduralna gwarancja jakości administracji – przegląd orzecznictwa

Część druga
Społeczeństwo obywatelskie a jakość działania administracji publicznej
Rozdział 1
Kamil Sikora, Samorząd terytorialny a społeczeństwo obywatelskie
Rozdział 2
Jarosław Ruszewski, Współpraca podmiotów ekonomii społecznej i administracji publicznej na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych
Rozdział 3
Katarzyna Kłosowska-Lasek, Wpływ nieformalnych działań administracji publicznej na rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Rozdział 4
Iwona Warchoł, Płaszczyzny konfliktów związanych ze współpracą między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi
Rozdział 5
Alina Miruć, Społeczeństwo obywatelskie a jakość życia obywateli
Rozdział 6
Małgorzata Zakrzewska, Rola NGOs i kampanii społecznych w kształtowaniu zaangażowania społecznego
Rozdział 7
Agnieszka Ziółkowska, Anna Gronkiewicz, Udział organizacji społecznych w ogólnym postępowaniu administracyjnym, w administracyjnych postępowaniach szczególnych oraz postępowaniu sądowoadministracyjnym jako wyraz instytucjonalizacji społeczeństwa obywatelskiego
Rozdział 8
Katarzyna Kokocińska, O partycypacji społecznej na szczeblu samorządowym. Konsultacje społeczne dokumentów strategicznego programowania rozwoju
Rozdział 9
Lech Jańczuk, Eklektyczny paradygmat mierników jakości państwa
Rozdział 10
Bartosz Rakoczy, Rola Państwa i społeczeństwa obywatelskiego w ochronie środowiska – współpraca czy konflikt?
Rozdział 11
Kamil Sikora, Anna Wąsowska, Samorządność lokalna na przykładzie gminy samorządowej w Szwajcarii

Zbiór kazusów z postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji | T. Brzezicki i in. | Toruń, 2011. | PRAWO ; ADMINISTRACJA
T. Brzezicki i in. Zbiór kazusów z postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji
25,20 zł
Zawody prawnicze| T. Gardocka; J. Sobczak (red.).|Toruń, 2010.| PRAWO; ADMINISTRACJA
T. Gardocka; J. Sobczak (red.). Zawody prawnicze
32,60 zł
Zasadnicze normy prawne i administracyjne ochrony granic i kontroli ruchu granicznego : wybór dokumentów| A. Osierda; T. Wojtuszek; R. Gałązkowski (red.).| Bielsko-Biała, 2008. | PRAWO
A. Osierda; T. Wojtuszek; R. Gałązkowski (red.). Zasadnicze normy prawne i administracyjne ochrony granic i kontroli ruchu granicznego : wybór dokumentów
36,00 zł
Zasadnicze normy prawne i administracyjne działań policji : zbiór wybranych przepisów prawa | T. Wojtuszek.| Bielsko-Biała, 2007.| PRAWO
T. Wojtuszek. Zasadnicze normy prawne i administracyjne działań policji : zbiór wybranych przepisów prawa
15,00 zł
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym | E. Wojciechowski. | Wyd. II. | Warszawa, 20012. | ZARZĄDZANIE
E. Wojciechowski. Zarządzanie w samorządzie terytorialnym
48,00 zł
Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego : wybrane zagadnienia i obszary działania | D. Stawasz; D. Sikora-Fernandez (red.). | Warszawa, 2013. | ZARZĄDZANIE; ADMINISTRACJA
D. Stawasz; D. Sikora-Fernandez (red.). Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego : wybrane zagadnienia i obszary działania
47,25 zł
Zarządzanie systemem gospodarki odpadami przez samorządy województwa lubuskiego | B.B. Cupiał. | Zielona Góra, 2013. | EKONOMIA; ADMINSITRACJA; ZARZĄDZANIE
B.B. Cupiał. Zarządzanie systemem gospodarki odpadami przez samorządy województwa lubuskiego
32,50 zł
Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego : ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego | M. Jastrzębska i in. | Warszawa, 2014. | Monografie LEX | PRAWO
M. Jastrzębska i in. Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego : ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego
99,00 zł